Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


KULTURNA DEDIŠČINA SLOVENIJE
v zbirkah Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Partnerska naloga v okviru mednarodnega projekta

ETNOFOLK – Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi

Dr. Monika Kropej, vodja projekta pri ZRC-SAZU

Inštitut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije Znanosti in umetnosti od leta 2011 sodeluje v mednarodnem projektu »Central Europe« s projektom ETNOFOLK – Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi.

Ljudska kultura je v državah Srednje Evrope izjemno bogata in razno vrstna, predstavlja pa tudi pomemben temelj njihove kulturne identitete. Vse bolj pa v njej odkrivamo moč za kulturni in družbenoekonomski razvoj posamičnih območij in pokrajin. Zanimanje za etnološko kulturno dediščino je deležno vse večje pozornosti s strani uporabnikov in ekspertov, ki iščejo v njej potencial za nadgraditev razvoja regij ter želijo pospešiti gospodarski in kulturni razvoj krajev.

V okviru projekta bo pripravljen spletni portal, ki bo omogočil lociranje, ogled in poznavanje ohranjene kulturne dediščine krajev in regij. Etnološka kulturna dediščina, ki je bila doslej premalo poznana in izkoriščena, bo namreč s pomočjo tega projekta vključena v skupno informativno podatkovno bazo, namenjeno širšemu občinstvu, uporabnikom in raziskovalcem ljudskega izročila dežel Srednje Evrope. Posamične sestavine etnološke kulturne dediščine in objekti bodo predstavljeni tudi prek drugih medijev in publikacij (knjige, katalogi, priročniki). Cilj projekta je zbrati in predstaviti bogat material, ki bo dokumentiral številne lokalne, regionalne in nacionalne spomenike etnološke kulturne dediščine.

Rezultati projekta bodo omogočili poznavanje in primerjavo snovne in nesnovne kulturne dediščine različnih dežel in območij (npr. stavbe, pesmi, pripovedi, šege, obrti, hrano, gospodarstvo). Uporabnikom – vladnim in nevladnim organizacijam, ki so zainteresirane za potencial prostorov in objekte ljudske kulture predvsem v turizmu, kulturi in gospodarstvu, bodo odprte nove možnosti njihove rabe za razvojne načrte.

Projekt bo omogočil razvoj kulturnih, turističnih in ekonomskih dejavnosti manj razvitih regij, ki so pogosto zelo bogate z etnološko kulturno dediščin. Podpiral bo čezmejno komunikacijo in krepil vidnost držav Srednje Evrope v svetu. Projekt bo podprl tudi podjetnike pri revitaliziranju objektov ljudske kulture, ne da bi bila zaradi tega prizadeta njihova vrednost in avtentičnost.

Pomembna značilnost projektnih raziskav je neposredno sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev z nosilkami in nosilci kulturne dediščine, ki bodo povabljeni k sodelovanju s svojimi izkušnjami in predlogi za ohranjanje in širjenje svojega izročila.

Delovni paketi projekta:

  • WP1: Upravljanje projekta in usklajevanje
  • Strateški cilji: Ustrezno upravljanje projekta in usklajevanje.
  • WP2: Komunikacija, razpolaganje z znanjem ter njegovo širjenje
  • Strateški cilji: Zagotoviti promocijo projekta na podlagi dosežkov in rezultatov.
  • WP3: Vsebinska obogatitev in standardizacija metapodatkov
  • Strateški cilji: Priprava osnovnega orodja za izvedbene dejavnosti in skladiščenje podatkov gradiva, analiz in raziskave na spletnem portalu in v drugih medijih.
  • WP4: Sistem razvoja in izvedbe projekta ETNOFOLK
  • Strateški cilji: Oblikovanje mednarodnega portala, v katerega bo vpeto gradivo in raziskave; določitev skupne metodologije za vnos podatkov in za posredovanje podatkov ciljnim skupinam.
  • WP5: Strategije uporabe kulturne dediščine v Srednji Evropi
  • Strateški cilji: Omogočanje boljše uporabnosti potenciala etnološke kulturne dediščine v okviru srednjeevropske dediščine, s prizadevanjem za njeno ohranjanje, vzdrževanje in razvoj.

Cilji projekta: Ustvariti skupno podatkovno bazo (spletni portal), namenjeno predstavitvi in raziskovanju ljudske kulture in izročila dežel Srednje Evrope ter s tem povečati vpliv kulturne dediščine na življenje ljudi. Rezultati raziskave bodo omogočili vsem, ki želijo s pomočjo ohranjene obstoječe kulturne dediščine oz. z naravnimi in kulturnimi viri okrepiti kompetitivnost, atraktivnost in ekonomski položaj krajev, mest in regij.

Koordinatorica slovenskega dela projekta:

Monika Kropej, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 4706 286
Faks: +386 (0)1 4257 752
E-pošta: monika@zrc-sazu.si