Telefon: +386(0)/14706280 | E-naslov: isn@zrc-sazu.si


Pripovedno izročilo v zgornjem Posočju

Pripovedno izročilo na območju severozahodne Slovenije oz. Zgornjega Posočja je izjemno bogato, kar je povezano z lego te pokrajine na meji dveh jezikovnih skupnosti in kultur (Matičetov 1973: 43); o tem pričajo številni arhivski zapisi in nekatere objave. Metodologija dokumentiranja in zapisovanja pri posamičnih zbiralcih in zapisovalcev je dokaj različna: od obnov po spominu brez navedbe kraja in pripovedovalca pa vse do natančnih zapisov v narečju z ustreznim spremnim dokumentarnim aparatom, kar je seveda odvisno od obdobja in/ali strokovne usposobljenosti zapisovalca. Prvo zbirko gradiva s tega območja je izdal Andrej Gabršček v dveh snopičih Slovanske knjižnice, leta 1894 in leta 1896 pod naslovom Narodne pripovedke v Soških planinah. Tretji snopič pri tej zbirki je izdal Josip Kenda leta 1910, in sicer kot ponatis že izdanih dveh snopičev z dodatkom novega gradiva. Leta 1932, v času fašizma, ko je bila slovenska tiskana beseda na Primorskem popolnoma zatrta, je Ciril Drekonja izdal Tolminske pravljice, med katere je vključeno tudi gradivo zapisovalca Andreja Šavlija. V 50. letih 20. stoletja je folklorist Milko Matičetov ob terenskem delu v teh krajih poročal o številnih dobrih pripovedovalcih, pravljičarjih z bogatim pripovednim sporedom. Omenil je npr. Jozo Kravanja - Marinčiča iz Vrsnika, Katro Jovževko iz Trente, Terezijo Lenkič - Bučanko iz Breginja, Lizo Gorenščkooa iz Sužida, vendar je bilo le malo njihovih pripovedi objavljenih. Leta 1992 je Janez Dolenc v zbirki Glasovi izdal knjigo Zlati Bogatin s 190 pripovedmi s celotnega Zgornjega Posočja, leta 1997 pa je Vlasta Terezija Komac izdala zbirko pripovedi z Bovškega Na Klužah Tice strašijo.

Tukajšnja zbirka želi predstaviti še neobjavljeno gradivo, in sicer iz dveh virov: folklorne pripovedi, ki jih je Barbara Ivančič Kutin dokumentirala na terenu v zadnjem desetletju pri raziskavah folklornega pripovedništva. To gradivo je poleg transkripcij podprto z zvočnimi posnetki oz. videoposnetki ali fotografijami pripovedovalcev. Drugi vir je arhivsko gradivo profesorja Janeza Dolenca, ki je od petdesetih do devetdesetih let 20. stoletja kot profesor slovenščine na tolminski gimnaziji od dijakov pridobival gradivo na območju severozahodne Slovenije. To gradivo je podprto s skeniranimi rokopisi pripovedi.

Namen zbirke je s 56 še neobjavljenimi enotami, razpršenimi po vsem območju Zgornjega Posočja, pokazati motivno in žanrsko pestrost pripovednega izročila, ki ga je z nekaj sreče mogoče dokumentirati še danes.

Barbara Ivančič Kutin, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Tel. +386 (0)1 4706 293
Faks: +386 (0)1 4257 752
E-pošta: B.Ivancic@zrc-sazu.si